Privacy Leden

 Wij gebruiken onderstaande documenten om te waarborgen dat alleen de door de leden ingevulde gegevens worden gebruikt en uitsluitend voor acties van onze vereniging.

W.S.V. TEMPO D.M.G.

Lidmaatschapsverklaring.

Ondergetekende:

Naam: ……………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………Nummer:….…..

Postcode: ………………………………………………………………

Woonplaats: ………………………………………………………………

Geboortedatum: ……………………………………………………………….

Telefoonnummer 1: ……………………………………………………………….

Telefoonnummer 2: ……………………………………………………………….

E-mail adres: ………………………………………………………………..

Datum ingang lidmaatschap: …………………………………………………………………

Bondsnummer: ………………………………………………………………..

verklaart hierbij dat de secretaris, penningmeester en webmaster over bovenstaande gegevens mogen beschikken en uitsluitend mogen gebruiken voor direct met W.S.V. TEMPO D.M.G. in verband staande acties. De gegevens mogen niet overgedragen worden aan andere organisaties met uitzondering van de Koninklijke Wandel Bond Nederland voor zover het te maken heeft met het lidmaatschap aldaar en op verzoek van de organisaties die wettelijk om de gegevens mogen vragen.

Voor de penningmeester geldt ook dat hij de bankgegevens van de leden mag beheren maar ook deze uitsluitend en alleen voor de financiële afhandeling van het lidmaatschap.

De overige bestuursleden hebben geen inzage in deze gegevens mits er een combinatie functie met een van de drie hierboven genoemde functionarissen is.

Bij overtreding van deze regels zal de betreffende functionaris persoonlijk aansprakelijk zijn voor de gevolgen en zonder de algemene ledenvergadering bijeen te roepen uit zijn functie worden gezet.

Tevens zal hij op de eerst volgende algemene ledenvergadering voorgedragen worden als te royeren lid.

Eventuele gerechtelijke acties zullen dan ook tegen de (dan ex-) functionaris dienen te worden gevoerd, waarbij de vereniging niet als partij ter verantwoording kan worden geroepen.

Bij overtreding van de regels kan de vereniging een dwangsom eisen welke in verhouding moet staan tot het vergrijp en zich zal begeven tussen € 1.000,00 en € 1.000.000,00.

Bij overdracht van de functie van secretaris, penningmeester of webmaster zal de uitredend functionaris ten alle tijde verantwoordelijk blijven voor de door hem uitgevoerde werkzaamheden.

Hij zal alles wat onder zijn beheer is overdragen aan zijn opvolger die derhalve niet aansprakelijk is voor datgene wat voor zijn aanstelling is gebeurd.

Bij het opzeggen van het lidmaatschap zullen de bij de secretaris bekende gegevens worden gearchiveerd op een wijze waarop deze beveiligd zijn opgeslagen en alleen voor historische- en statistische doeleinden worden gebruikt.

Het lid zal alle wijzigingen op bovenstaande gegevens terstond doorgeven aan de secretaris van de vereniging.

Aldus getekend,

Het lid       de secretaris        de penningmeester         de webmaster

W.S.V. TEMPO D.M.G.

Verklaring tot geheimhouding:

Ondergetekende:

Naam: ……………………………………………………………..

Adres: ………………………………………Nummer……………

Postcode: ……………………………………………………………..

Woonplaats: ……………………………………………………………..

Verklaart hierbij dat hij alle aan hem bekend geworden informatie over de leden van W.S.V. TEMPO D.M.G. uitsluitend en alleen zal gebruiken voor zijn werkzaamheden voor de vereniging.

De gegevens zullen door hem nooit aan andere partijen, met uitzondering van de Koninklijke Wandel Bond Nederland of wettelijk bevoegde instanties binnen Nederland ter hand worden gesteld. Ook aan de uitgezonderde partijen zal met terughoudendheid informatie worden verstrekt.

Voor zover de gegevens digitaal worden bewaard dient ondergetekende deze extra te beveiligen zodat bij een zogenaamde hack–aanval de gegevens niet in verkeerde handen vallen.

De sancties zoals omschreven in de door de leden ondertekende lidmaatschapsverklaring gelden ook op deze geheimhoudingsverklaring.

Ondertekend,

Plaats en datum: ………………………………………..

Functie: …………………………………………

Handtekening: …………………………………………