Reglement winterwandeltochten

WANDEL SPORT VERENIGING TEMPO DMG

Reglement

Waarom dit reglement:

Met dit reglement proberen we de negatieve gevolgen van (onvoorziene) risico’s die samen kunnen hangen met het houden en organiseren van onze winterwandeltochten te voorkomen en te beperken.

Begripsomschrijving.

Organisatie: Wandel Sport Vereniging Tempo DMG of Tempo of de vereniging.

Medewerkers: Leden van Tempo. Te herkennen aan een donkerblauwe polo en/of fleecejasje met dit logo.

Vrijwilligers: Personen die de organisatie ondersteunen.

Organisatie coördinator: De door de Algemene Ledenvergadering van Tempo aangewezen persoon die de leiding neemt bij onverwachte gebeurtenissen.

Coördinator startbureau: Is verantwoordelijk voor de deugdelijke inrichting van het startbureau en vervangt de organisatie coördinator bij onverwachte gebeurtenissen bij start- en eindpunt en rapporteert zo spoedig mogelijk aan de organisatie coördinator.

Coördinator rustpunt: Gelijk aan coördinator-startbureau maar dan op rustpunt.

Coördinator veld: Is verantwoordelijk voor de juiste bewegwijzering van de routes conform de routebeschrijving. Vervangt de organisatie coördinator bij onverwachte gebeurtenissen op de route en rapporteert zo spoedig mogelijk aan de organisatie coördinator.

Hij: Een lid/vrijwilliger van Tempo DMG.

ALGEMEEN

1. De organisatie draagt zorg voor een duidelijke routebeschrijving op papier en tevens door middel van gele borden met zwarte pijlen de route markeren.

2. De organisatie draagt zorg voor een overdekt begin-, rust- en eindpunt.

3. De organisatie maakt de dag voor het evenement via haar website, facebook en, voor zover bekend, via e-mail bekend dat het evenement door omstandigheden niet doorgaat.

4. W.S.V. Tempo D.M.G. draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid als gevolg van:

– ziekte

– ongevallen

– overlijden

– verlies van bezittingen

van de deelnemers tijdens, voor of na afloop van de door haar georganiseerde wandeltocht.

5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op de wandeltocht. De deelnemer zorgt voor de juiste kleding en voldoende eten en drinken. Hij kan zelf bepalen om tijdens de wandeltocht de deelname te stoppen.

6. Het parcours is niet ingericht voor rolstoelers (tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt). Voor mensen met een niet toereikende lichamelijke conditie is deelname niet aan te bevelen. De organisatie verbiedt dit echter niet.

7. Het gebruik van “poles” t.b.v. Nordic Walking is toegestaan voor zover dit geen overlast bezorgd aan de overige wandelaars.

8. Honden zijn toegestaan maar moeten de gehele route kort aangelijnd meegevoerd worden. De hond mag geen overlast bezorgen aan de overige wandelaars en ontlasting moet door de begeleider direct worden opgeruimd.

9. Het is niet toegestaan om zich aanstootgevend te gedragen. Ook is het voeren of uitdelen van reclamevoorwerpen niet toegestaan, behalve met toestemming van de organisatie.

10. Het is niet toegestaan om voorwerpen(radio’s enz.) mee te voeren die overlast, hinder of gevaar kunnen veroorzaken.

11. Het is verboden afval op de route of aanliggende terreinen achter te laten. Bij het rust- en eindpunt staan afvalbakken.

12. Aanwijzingen door medewerkers van de organisatie(door kleding als zodanig herkenbaar), landgoedbeheerders of politie moeten worden opgevolgd.

De wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven onverkort van kracht.

De leden en/of vrijwilligers van de organisatie in het veld zijn te herkennen aan een geel hesje met zwarte opdruk “WSV TEMPO DMG”.

 

 

13. Er is geen EHBO aanwezig. Bij letsel moet ter plekke zelf beslist worden of hiervoor medische hulp via 112 wordt ingeschakeld of dat er op een andere manier voldoende hulp kan worden geboden. Wel moet direct de organisatie worden ingelicht waar op het parcours letsel is opgelopen. Behoudens noodzakelijk snel vervoer van degene die het letsel heeft opgelopen moet men op de plek wachten tot de organisatie coördinator aanwezig is. Voor de ontstane gevolgen is de organisatie niet aansprakelijk.

14. Bij start-, rust- en eindpunt zijn gratis sanitaire voorzieningen waarvan gebruik gemaakt kan worden. Onderweg zijn geen sanitaire voorzieningen. Wildplassen is op basis van normale wetgeving verboden.

STARTBUREAU

15. Op het startbureau is de coördinator startbureau de aangewezen persoon die bij calamiteiten handelend optreedt, bijgestaan door de overige leden van het startbureau.

16. Voor letsel opgelopen bij het betreden van, zich bevinden in of het verlaten van het gebouw waar het startbureau zich bevindt, kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden.

17. Aanwijzingen van de leden van het startbureau en/of de eigenaar van het pand moeten worden opgevolgd.

18. Door het in ontvangst nemen van de startkaart geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met het geheel van regels zo als vastgelegd in dit regelement.

RUSTPUNT

19. Voor de afstanden vanaf 10 km is een rustpunt in het parcours opgenomen.

20. Het betreden hiervan is voor verantwoordelijkheid van de deelnemer en ook hier moeten de aanwijzingen van de vrijwilligers en/of eigenaar van het rustpunt worden opgevolgd.

21. Er is altijd een coördinator rustpunt aanwezig die als aanspreekpunt dient en die de organisatie bij calamiteiten op zich zal nemen.

22. Als de organisatie zelf het rustpunt runt, is er mogelijkheid om onder andere koffie, thee, soep en broodjes te kopen. Zelf meegebrachte etenswaren mogen genuttigd worden.

23. Als het rustpunt door een horeca onderneming wordt gerund is zoveel mogelijk gelegenheid om zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen.  Als dit bij de horeca ondernemer op bezwaren stuit wordt dit van te voren door de organisatie bekend gemaakt.

24. De keukenbrigade van Tempo is te herkennen aan de blauwe schort met opdruk “WSV TEMPO DMG”.

 

EINDPUNT

25. Omdat het eindpunt samenvalt met het startbureau gelden hier dezelfde regels.

26. Zoals hierboven aangegeven bevindt zich op het start- en eindpunt en op het rustpunt een coördinator. Zij moeten, als er zich onverwachte problemen voordoen, dit direct en zo mogelijk met aanwezigheid van de betrokkene(n) aan de organisatie coördinator melden.

27. De coördinator startbureau mag het startbureau niet openstellen als niet alle veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

28. Er moeten minimaal 2 medewerkers startbureau aanwezig zijn. Zij zorgen voor voldoende schrijfmateriaal en startkaarten.

29. De startbureau medewerkers zorgen ervoor dat leden van de KWbN op vertoon van hun lidmaatschapskaart € 1,00 reductie krijgen op het inschrijfgeld.

30. De coördinator rustpunt ziet toe op een veilig gebruik van gas en elektra. Als er twijfels zijn wordt eerst deskundige hulp ingeroepen. De coördinator rustpunt zorgt er voor dat geen buitenstaanders de rustruimte betreden zolang de opbouw van het rustpunt niet klaar is en de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

31. Bij calamiteiten neemt de coördinator rustpunt de leiding en schakelt als de situatie het toelaat de elektriciteit en gastoevoer uit en verwijdert de gasfles(sen) uit het pand.

32. De coördinator veld zorgt ervoor dat de bewegwijzering van de route op tijd gereed is. De coördinator startbureau start de wandeling niet voordat de coördinator veld hiervan melding heeft gedaan. Tot dat tijdstip worden de routebeschrijvingen niet uitgedeeld.

33. Voor het bewegwijzeren van de routes worden zoveel mogelijk koppels van twee gevormd om bij onvoorziene omstandigheden toch op tijd de werkzaamheden af te ronden.

34. De organisatie coördinator zorgt er voor dat de andere coördinatoren en betrokken vrijwilligers beschikken over de relevante telefoonnummers. Uitgangspunt is dat alle betrokkenen een mobiele telefoon ter beschikking hebben.

35. Daar waar dit reglement tot onduidelijkheden leidt, beslist de organisatie coördinator in overleg met de organisatie.