Reglement (winter)wandeltochten

WANDEL SPORT VERENIGING TEMPO DMG

Reglement

Waarom dit reglement

Met dit reglement proberen we de negatieve gevolgen van (onvoorziene) risico’s die samen kunnen hangen met het houden en organiseren van onze (winter)wandeltochten te voorkomen en te beperken.

Begripsomschrijving.

Organisatie: Wandel Sport Vereniging Tempo DMG of Tempo of de vereniging.

Medewerkers: Leden van Tempo. Te herkennen aan een donkerblauwe polo en/of fleecejasje met dit logo.

Vrijwilligers: Personen die de organisatie ondersteunen.

Organisatie-coördinator: De door de ALV van Tempo aangewezen persoon die de leiding neemt bij onverwachte gebeurtenissen.

Coördinator-startbureau: Is verantwoordelijk voor de deugdelijke inrichting van het startbureau en vervangt de organisatie-coördinator bij

onverwachte gebeurtenissen bij start- en eindpunt en rapporteert zo spoedig mogelijk aan de organisatie-coördinator.

Coördinator-rustpunt: Gelijk aan coördinator-startbureau maar dan op rustpunt.

Coördinator-veld: Is verantwoordelijk voor de juiste bepijling van de routes conform de routebeschrijving. Vervangt de organisatie-coördinator bij onverwachte gebeurtenissen op de route en rapporteert zo spoedig mogelijk aan de organisatie-coördinator.

Hij: Een individu ongeacht sekse.

ALGEMEEN

1. De organisatie zal zorg dragen voor een duidelijke routebeschrijving op papier en tevens door middel van gele borden met zwarte pijlen de route markeren.

2. De organisatie zal zorg dragen voor een overdekt begin-, rust- en eindpunt.

3. De organisatie zal de dag voor het evenement via haar website, facebook en voor zover bekend via e-mail kennis geven indien het evenement niet door (kan) gaan in verband met weersomstandigheden, ziekte binnen de organisatie of andere oorzaken die het niet door laten gaan van de wandeling rechtvaardigen.

4. W.S.V. Tempo D.M.G. draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor:

– ziekte

– ongevallen

– overlijden

– verlies van bezittingen

tijdens, voor of na afloop van de door haar georganiseerde wandeltocht.

5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op de wandeltocht wat mede inhoudt dat hij zorgt voor de juiste kleding, schoeisel, voldoende eten en drinken. Hij kan zelf bepalen om tijdens de wandeltocht de deelname te stoppen.

6. De deelnemer kan de organisatie niet aansprakelijk stellen voor onderkoeling,oververhitting en zonnesteek etc.

7. Het parcours is niet ingericht voor rolstoelen (tenzij uitdrukkelijk vermeldt). Deelname is derhalve voor mensen met een niet toereikende lichamelijke conditie niet aan te bevelen. De organisatie verbiedt dit echter niet.

8. Het gebruik van “poles” t.b.v. Nordic Walking is toegestaan mits dit geen overlast bezorgd aan de overige wandelaars.

9. Honden zijn indien toegestaan de gehele route kort aangelijnd mee te voeren. De hond mag geen overlast bezorgen aan de overige wandelaars en ontlasting dient door de begeleider direct te worden opgeruimd.

10. Het is niet toegestaan om zich aanstootgevend te gedragen of te lopen met ontbloot (boven)lijf. Ook is het voeren of uitdelen van reclamevoorwerpen niet toegestaan, behoudens met toestemming van de organisatie.

11. Het is tevens niet toegestaan om voorwerpen mee te voeren die overlast,  (radio’s etc.) hinder of gevaar kunnen veroorzaken.

12. De wandelaar is het verboden afval op de route of aanliggende terreinen achter te laten. Deze kunnen gedeponeerd worden in de daarvoor geëigende bakken bij rust of eindpunt.

13. Aanwijzingen door medewerkers van de organisatie- die door de kleding als zodanig herkenbaar zijn-, landgoedbeheerders of politie dienen te worden opgevolgd.

De wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven onverkort van kracht.

De leden en/of vrijwilligers in het veld zijn te herkennen aan een geel hesje met opdruk WSV TEMPO DMG in het zwart.

 

 

14. Er is geen EHBO aanwezig. Indien er letsel optreedt dient ter plekke door de aldaar aanwezigen zelf de beslissing te worden genomen of hiervoor medische hulp via 112 dient te worden ingeschakeld of dat er op een andere manier voldoende hulp kan worden geboden. Wel dient terstond de organisatie te worden ingelicht met de juiste aanwijzing waar op het parcours iets aan de hand is. Behoudens snel vervoer van degene die het letsel heeft opgelopen dient men op de plek te wachten tot de organisatie-coördinator aanwezig is.

Voor de hierdoor ontstane problemen is de organisatie niet verantwoordelijk te stellen.

15. Onderweg zullen geen sanitaire voorzieningen zijn. Hiervan kan wel bij start-, rust- en eindpunt gratis gebruik gemaakt worden.

Wildplassen etc. valt onder de normale wetgeving en is derhalve verboden.

STARTBUREAU

16. Op het startbureau zal de coördinator-startbureau de aangewezen persoon zijn die bij calamiteiten handelend zal optreden bijgestaan door de overige leden van het startbureau.

17. Voor letsel opgelopen bij het betreden van, zich bevinden in of het verlaten van het gebouw waar het startbureau zich bevindt is de organisatie niet verantwoordelijk te stellen.

18. Aanwijzingen van de leden van het startbureau en/of de eigenaar van het pand dienen terstond te worden opgevolgd.

19. Door het in ontvangst nemen van de startkaart geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met het geheel van regels zo als vastgelegd in dit document.

RUSTPUNT

20. Voor de afstanden 10 km en meer wordt getracht een rustpunt in het parcours op te nemen.

21. Het betreden hiervan is ook ter volle verantwoordelijkheid van de deelnemer en ook  hier dienen de aanwijzingen van de vrijwilligers en/of eigenaar van het rustpunt terstond te worden opgevolgd.

22. Er zal ten alle tijde een coördinator-rustpunt aanwezig zijn die als aanspreekpunt dient en die de organisatie bij calamiteiten op zich zal nemen.

23. Voor zover de organisatie zelf door middel van vrijwilligers dit rustpunt runt zal er de mogelijkheid zijn om koffie, thee etc. alsmede soep en broodjes te kopen. Dit is niet verplicht en zelf meegebrachte etenswaren mogen genuttigd worden.

24. Indien het rustpunt door een horeca-onderneming wordt gerund zal voor zover mogelijk ook sprake zijn van de mogelijkheid tot het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaren.

Als dit bij de horeca-ondernemer op bezwaren stuit wordt dit van te voren door de organisatie bekend gemaakt.

De keukenbrigade van Tempo is te herkennen aan de blauwe schort met opdruk WSV TEMPO DMG.

 

EINDPUNT

25. Aangezien het eindpunt samenvalt met het startbureau gelden hier de regels zoals omschreven bij het startbureau.

Zoals hier boven is aangegeven bevindt zich op het startbureau tevens eindpunt en op het rustpunt een coördinator. Zij dienen indien er zich onverwachte en/of onverhoopte problemen voordoen dit terstond en indien mogelijk met aanwezigheid van de betrokkene(n) met de organisatie-coördinator op te nemen.

De coördinator-startbureau mag het startbureau niet openstellen indien niet aan alle veiligheidsmaatregelen uitvoering is gegeven.

Er dienen minimaal 2 medewerkers startbureau aanwezig te zijn. Er dient voldoende schrijfmateriaal te zijn alsmede startkaarten.

De startbureau medewerkers zorgen ervoor dat leden van de kWbn op vertoon van hun lidmaatschapskaart € 1,00 reductie krijgen op het inschrijfgeld.

Het startbureau zal ervoor zorg dragen dat de start op het juiste moment plaats vindt.

Tot dat tijdstip worden de routebeschrijvingen niet uitgedeeld.

De coördinator-rustpunt zal er op toe zien dat het gebruik van gas en elektra veilig gebeurd. Indien er twijfels zijn zal eerst deskundige hulp worden ingeroepen. De coördinator-rustpunt zal er voor zorg dragen dat geen enkele buitenstaander de rustruimte betreedt zolang de opbouw van het rustpunt niet klaar is en hij de normale veiligheid niet kan garanderen. De (stevige) tafels dienen zo opgesteld dat indien iemand hier tegen aan valt, de warme soep etc. niet voor brandwonden e.d. zorgt.

Bij brand etc. zal hij de leiding nemen en indien de situatie het toelaat de elektriciteit uitschakelen de gastoevoer stoppen en de gasfles(sen) uit het pand (doen) verwijderen.

De coördinator-veld zal zorg dragen dat de bepijling van de route op tijd gereed is.

Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn zal dit terstond doorgegeven worden aan de coördinator-startbureau opdat de start wordt uitgesteld.

Voor het bepijlen van de routes zullen er zoveel mogelijk koppels van twee worden gevormd om bij onvoorziene omstandigheden toch tijdig de werkzaamheden af te ronden.

De organisatie-coördinator zal er voor zorg dragen dat de andere coördinatoren alsmede betrokken vrijwilligers beschikken over de relevante telefoonnummers. Hierbij wordt er wel van uitgegaan dat alle betrokkenen een mobiele telefoon ter beschikking hebben.

Daar waar dit reglement toch tot onduidelijkheden mocht leiden zal de organisatie-coördinator in overleg met de organisatie een beslissing nemen.