Veiligheidsplan Winterwandelingen

Veiligheidsplan Winterwandelingen

Geschreven op basis van het Veiligheidsplan van de Veiligheidsregio Twente.

Inleiding

Ten behoeve van de door haar georganiseerde winterwandelingen heeft W.S.V. Tempo D.M.G. dit veiligheidsplan opgesteld. Het plan is een weergave van de gemaakte afspraken en getroffen maatregelen van W.S.V. Tempo D.M.G. ten behoeve van de veiligheid gedurende de wandeltochten.

W.S.V. Tempo D.M.G. stelt zichzelf ten doel boven alles de veiligheid van deelnemers, medewerkers en omstanders en publieke eigendommen na te streven.

Voor de tocht-gebonden gemaakte afspraken en getroffen maatregelen verwijzen we naar de daarvoor geschreven bijlage

1. Beschrijving van het evenement

Naam evenement: Winterwandeling

Datum evenement: Op een zondag in januari, februari en maart.

Tijdsduur evenementen: Van 10.00 uur tot 16.30 uur; in maart van 09.00 uur tot 16.30 uur

Omschrijving evenement: Wandeling over 5,10 of 15 km. In maart ook 25 km.

Doelgroep: Jong en oud.

Verwacht aantal bezoekers: Afhankelijk van de weersomstandigheden.

Naam organisator: W.S.V. Tempo D.M.G.

Adres organisator: J.M. de Bruijnstraat 93 7471KJ Goor

Telefoon organisator: 0547274891

E-mail organisator: tempowandeltgraag@outlook.com

2. Risico-inventarisatie

Aangezien gebruik gemaakt wordt van trottoirs, voetpaden, zandwegen en bospaden zal hier geen extra risico aanwezig zijn.

Daar waar geen andere mogelijkheid is dan gebruik te maken van een rijweg zal uiterst links worden gelopen.

De wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken blijven van toepassing.

Een valpartij van een deelnemer, medewerker of vrijwilliger zal ter plekke worden opgelost als omschreven in het Reglement.

Controle op het parcours is de ochtend van de wandeltocht en kan aanleiding zijn om van het voorgenomen parcours af te wijken. Dit zal dan op het startbureau met de deelnemers gecommuniceerd worden.

Dit houdt niet in dat struikelen over een boomwortel of iets dergelijks is uitgesloten.

3. Organisatie

Door het opzetten van een calamiteitenorganisatie wordt beoogd de direct nadelige gevolgen voor deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en eventuele bezoekers van een evenement van een calamiteit/incident zoveel mogelijk te beperken.

De calamiteitenorganisatie zal bestaan uit:

Organisatie-coördinator

Coördinator-startbureau

Coördinator-rustpunt

Coördinator-veld

Hieruit volgt dat de algehele leiding/coördinatie ligt bij de organisatie-coördinator.

Alles wat er gebeurd bij het startbureau zal in eerste instantie gecoördineerd worden door de coördinator-startbureau tot de organisatie-coördinator aanwezig is.

Voor het rustpunt en het veld gelden dezelfde regels als voor het startbureau.

Herkenbaarheid:

De medewerkers zijn te herkennen aan de blauwe polo of fleecejas met logo opdruk de medewerkers van de keuken ook aan de schorten met opdruk WSV TEMPO DMG.

De medewerkers/vrijwilligers in het veld tevens aan de gele hesjes met opdruk WSV TEMPO DMG.

Communicatie

Bovenstaande coördinatoren hebben allen een lijst met belangrijke telefoonnummers en dienen te beschikken over een werkbare mobiele telefoon.

Bezoekers/deelnemers worden geïnformeerd door de aanwezige coördinator.

4. Veiligheid

Bij brand op parkeerplaats of bij het startpunt zal allereerst 112 worden gebeld door de coördinator-startbureau of eigenaar van het pand.

Voor eventuele ontruiming zal er een verzamelplaats zijn aangewezen. Indien deze niet bereikbaar is zal de coördinator-startbureau ter plekke een andere verzamelplaats aanwijzen.

Bij brand op het rustpunt zal de coördinator-rustpunt of eigenaar van het pand 112 bellen. De verzamelplaats zal door de eigenaar van het pand bekend worden gemaakt.

Bij brand in het veld zal zo spoedig mogelijk 112 worden gebeld. De plaats moet zo snel mogelijk worden vrijgemaakt voor de hulpdiensten. Indien mogelijk zal de coördinator-veld hier de leiding nemen.

Op alle plaatsen zal zo snel mogelijk de organisatie-coördinator de leiding overnemen en indien nodig overdragen aan het bevoegd gezag.

5. Scenario’s

Ordeverstoring

Voor, tijdens of na het evenement kan de orde verstoord worden doordat bezoekers/deelnemers problemen veroorzaken.

Bij ordeverstoring is de aanwezige coördinator als eerste verantwoordelijk voor de-escalatie.

Ongeval of paniek

Indien er sprake is van een ongeval zal er direct actie worden ondernomen door de aanwezige coördinator. (Hierbij valt te denken aan het oproepen van de huisartsenpost, 112 of dergelijke).

Bij paniek trachten de persoon die in paniek is geraakt uit de menigte te halen en hem op een rustige plaats tot bedaren te zien krijgen.

Als het probleem zich voordoet met meerdere personen of als het gaat om ernstige ongevallen dan dient altijd direct 112 te worden gebeld.

Bommelding

Een bommelding kan in een aantal vormen voorkomen:

De organisatie ontvangt een telefonische of schriftelijke bommelding;

Er wordt langs of op de wandelroute een verdacht voorwerp aangetroffen.

Een bommelding kan een verstoring opleveren van de openbare orde, rust en veiligheid en tevens is door een bommelding de veiligheid van alle aanwezigen op startplaats, rustpunt of elders langs het parcours in het geding.

Bij zowel een telefonische als een schriftelijke bommelding moet onmiddellijk 112 worden gebeld. Na ontvangst van de bommelding moet de politie aan de hand van het (op band opgenomen) telefoongesprek, het ingevulde bommeldingsformulier of de ontvangen brief, fax of mail de melding beoordelen en analyseren.

Bij een gedeeltelijke of gehele ontruiming in verband met een bommelding is het noodzaak om de mensen zo snel mogelijk uit het gebouw en/of van het terrein te verwijderen. Hierbij worden alle vluchtwegen gebruikt, tenzij dit niet mogelijk is, omdat de melding aangeeft dat op een van deze plaatsen de bom geplaatst is of dat er een verdacht voorwerp is gevonden.

Telefonische bommelding.

1. Bel onmiddellijk 112 en de organisatie-coördinator. Telefoonnummer op telefoonlijst.

2. Gebruik het bommeldingsformulier.

– Bij ontruiming het bommeldingsformulier meenemen.

3. Probeer zoveel mogelijk informatie van de melder te krijgen.

– Waar is de bom geplaatst?

– Wanneer explodeert de bom?

Hoe ziet de bom eruit?

– Wie uit deze dreiging en waarom?

4. Het gesprek nooit doorverbinden naar een ander toestel.

5. Toon medeleven aan de melder en blijf te allen tijde vriendelijk.

6. Duidelijk maken aan de melder dat je deze vragen stelt om levens te redden.

7. Probeer het gesprek zo letterlijk mogelijk weer te geven (opname of schriftelijk).

8. Spreek met niemand over de melding.

– Leg vast wie van de bommelding weten.

– Vraag aan degenen die kennis hebben van de bommelding er met niemand over te spreken.

Bommelding per post

Een bommelding kan ook schriftelijk worden gemeld, namelijk per e-mail, fax of brief.

Als er een bommelding per brief ontvangen wordt dan is het noodzakelijk dat deze brief zo min mogelijk door derden wordt aangeraakt.

Om te voorkomen dat er sporen vernietigd worden, wordt de brief zo spoedig mogelijk in een plastic mapje of envelop gedeponeerd.

1. Bel onmiddellijk 112 en de organisatie-coördinator.

2. Spreek met niemand over de schriftelijke bommelding.

3. Zowel de brief als de envelop in een doorzichtig mapje deponeren

4. Leg vast wie van de schriftelijke bommelding weten.

5. Vraag aan degenen die kennis hebben van de schriftelijke bommelding er met niemand over te spreken.

Verdacht voorwerp

Het is mogelijk dat de bom niet vooraf gemeld wordt, maar dat er door een persoon een verdacht voorwerp wordt ontdekt.

1. Bel onmiddellijk 112 en de organisatie-coördinator.

2. Zorg ervoor dat het voorwerp niet wordt aangeraakt.

3. Wanneer het voorwerp niet te identificeren is, worden de volgende acties ondernomen.

– Het afsluiten van het gebied.

– De personen die het verdachte voorwerp hebben ontdekt moeten in de omgeving aanwezig zijn voor eventuele ondervraging.

– Voortzetten om het voorwerp te identificeren.

– Toegang tot de gevarenzone voorkomen en vrijhouden voor hulpverleningsdiensten.

4. Opvolgen instructies van organisatie-coördinator, totdat dit overgenomen wordt door de hulpverleningsdienst.

Extreem weer

Er zijn verschillende (extreme) weersomstandigheden te bedenken die een gevaar kunnen opleveren voor zowel de deelnemers als de medewerkers en eventuele toeschouwers. Denk hier bij aan extreme storm, onweer, hevige regen, hagel, sneeuw, ijzel en gladheid. Hevige weersomstandigheden worden over het algemeen goed voorspeld. Indien er code oranje wordt afgegeven zal de wandeling geen doorgang vinden. In het geval dat er toch sprake is van extreme weersomstandigheden die optreden tijdens de wandeling zal het bestuur bepalen of de wandeling moet worden afgelast, ingekort of omgeleid.

Schema Ordeverstoring

Melding Ordeverstoring

De betreffende coördinator inschakelen.

Hij zal de hulpdiensten inschakelen

Hij zal de organisatiecoördinator inschakelen.

Ontruiming ja/nee

geheel of gedeeltelijk

Hoe is de ontruiming verlopen?

De organisatie-coördinator (indien deze nog niet op de plek aanwezig vervangt de betreffende coördinator hem) vangt de hulpdiensten op en draagt in overleg de leiding over aan het bevoegd gezag.

Bij ontruiming gaan de medewerkers die op de plek van de ordeverstoring aanwezig zijn met de deelnemers mee naar de aangewezen opvangplek .

Namen van de medewerkers:

Schema Ongeval

Ernstig ongeval of meerdere slachtoffers

Bel 112

Licht ongeval

Informeer betrokken coördinator.

Informeer organisatie-coördinator.

Beschrijving van de toedracht en andere relevante gegevens van het ongeval.

Ontruimen ja/nee

Geheel/ gedeeltelijk

Hoe is de ontruiming verlopen?

Organisatiecoördinator schakelt hulpdiensten in draagt de leiding aan hen over.

Organisatiecoördinator zorgt voor afscherming slachtoffer(s), vrij maken hulpwegen en (indien mogelijk) medische ruimte.

Medewerkers begeven zich samen met andere aanwezigen naar verzamelplaats.

Namen medewerkers:

Schema Ontruiming

Dringend/Grootschalig

bel 112

Informeer Organisatie-coördinator.

Ontruiming

ja/nee

geheel/gedeeltelijk

Hoe verliep de ontruiming?

Bij ontruiming dient de organisatie-coördinator:

De hulpdiensten te alarmeren en op te vangen.

De ontruiming te begeleiden.

Het terrein te controleren.

Aangeven dat het terrein leeg is.

Klein incident

Melden bij organisatie-coördinator

Deze kan calamiteit intern afhandelen

Schema Brand

Ontdekking brand

Gebruik blusapparatuur

Bel 112

Bel organisatie-coördinator

Ontruimen

ja/nee

geheel/gedeeltelijk

Hoe verliep de ontruiming?

Organisatie-coördinator vangt hulpdiensten op en draagt in overleg de leiding over.

Organisatie-coördinator draagt zorg voor contact met omliggende bedrijven en/of aanwonenden.

Medewerkers begeleiden deelnemers en publiek naar de opvangplaats.

Namen medewerkers

Schema Telefonische bommelding

Ontvanger telefonische melding

Bel 112. Wel met een ander toestel.

Verbreek nooit de verbinding met de melder.

Verzamel informatie m.b.t. formulier bommelding.

Plaats bom.

Tijdstip explosie.

Soort bom.

Naam melder

Andere relevante gegevens .

Deze informatie niet delen met medewerkers, deelnemers of bezoekers.

Bel daarna de organisatie-coördinator.

Ontruimen

ja/nee

geheel/gedeeltelijk

Hoe verliep de ontruiming?

Organisatiecoördinator vangt hulpdiensten op en draagt leiding over.

Namen medewerkers:

Schema Schriftelijke bommelding

Ontvanger schriftelijke bommelding

Brief veilig stellen

Deponeer zowel brief als de envelop in een doorzichtig mapje

Niemand laten aanraken

Wie is op de hoogte van de melding?

Verder niemand hierover informeren.

Bel 112

Bel organisatie-coördinator

Ontruimen

ja/nee

geheel/gedeeltelijk

Hoe verliep de ontruiming?

Organisatiecoördinator vangt hulpdiensten op en draagt leiding over

Namen medewerkers

Schema Verdacht voorwerp

Verdacht voorwerp gevonden.

Niet verplaatsen.

Niet aanraken.

Organisatie-coördinator inlichten.

Organisatie-coördinator schakelt hulpdiensten in en draagt leiding over.

Ontruimen

ja/nee

geheel/gedeeltelijk

Hoe verliep ontruiming?

Namen medewerkers

Bommeldingsformulier

1. Datum:………………….. Tijd:…………………………………….

Telefoongesprek aangenomen door:…………………………………

2. Inhoud gesprek

Wanneer ontploft de bom?…………………………………………….

Waar ligt de bom?………………………………………………………

Welk soort explosieven /brandbare stof……………………………..

Waarom doet u dit?……………………………………………………

Wie bent u?…………………………………………………………….

Van wie heeft u dit gehoord?………………………………………….

3. Stem aan de telefoon

Man of vrouw……………………………………………………………

Geschatte leeftijd………………………………………………………..

Welke taal spreekt de persoon/Nationaliteit………………………….

4. Spraak

O Langzaam O Hees/schor O Huilend O Anders

O Normaal O Serieus/ernstig O lispelend

O Snel O Lachend O Stotterend

5. Geluiden op de achtergrond

Welke geluiden hoorde je?…………………………………………………….

Indien er op de achtergrond gesproken werd, kon je iets verstaan?

6. Probeer achteraf het gesprek zo letterlijk mogelijk te reconstrueren op

achterzijde. Vermeld ook bijzonderheden.

Schema Extreem weer

Opmerken gevaar door extreem weer.

Organisatie-coördinator inlichten.

Organisatiecoördinator overlegt met bestuur.

Afgelasting

geheel/gedeeltelijk

omleiding

Ontruimen

ja/nee

geheel/gedeeltelijk

Indien nodig zal organisatiecoördinator hulpdiensten inschakelen en de leiding hieraan overdragen

Namen medewerkers